§ 1
[ Postanowienia ogólne ]

 1. Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, spółka Sprawdzono.pl P.S.A. określa niniejszy regulamin.
 2. Niniejszy regulamin określa:
  a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych,
  c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  d) tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z serwisu internetowego określa Polityka prywatności, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Polityka prywatności pozostaje częścią niniejszego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 2
[ Definicje ]

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

adres elektronicznyoznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej,
osoby trzecieosoby inne niż usługodawca i usługobiorca,
Prawo telekomunikacyjneustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
regulaminniniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z Polityką prywatności,
RozporządzenieRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG),
serwis internetowysystem stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem https://sprawdzono.pl/, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami,
SPRAWDZONOprosta spółka akcyjna pod nazwą Sprawdzono.pl P.S.A.
dane do kontaktu: 02-712 Warszawa, ul. Bukszpanowa 2
numer KRS: 0001033195
adres e-mail: kontakt@sprawdzono.pl
stronyusługodawca i usługobiorca,
system teleinformatycznyzespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
środki komunikacji
elektronicznej
rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym, a w szczególności pocztę elektroniczną,
świadczenie usługi
drogą elektroniczną
wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
usługiusługi świadczone drogą elektroniczną,
usługobiorcaosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, na rzecz której zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu mogą być świadczone usługi elektroniczne przez usługodawcę, lub z którą zawierana jest umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,
usługodawcaSPRAWDZONO,
Ustawa o ochronie danych osobowychUstawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
UŚUDEUstawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3
[ Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną ]

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi:
  a) usługi informacyjne.
 2. Usługi są świadczone przy wykorzystaniu serwisu internetowego.
 3. Realizując obowiązek określony w art. 6 pkt 1 UŚUDE, usługodawca informuje, że korzystanie z usług związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, w związku z czym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

§ 4
[ Zakres usług informacyjnych ]

 1. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez usługobiorcę dane informacyjne.
 2. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje ogólne informacje, w tym o charakterze graficznym czy opisowym, dotyczące:
  a) usługodawcy i profilu jego działalności, w tym świadczonych przez usługodawcę usług, informacje o przetwarzaniu danych osobowych, a także informacje danych do kontaktu i danych teleadresowych usługodawcy,
  b) cech, parametrów, właściwości czy funkcjonalności różnych produktów/wyrobów możliwych do nabycia na polskim rynku, w tym w szczególności z kategorii RTV/AGD, w tym prezentowane na tle innych produktów lub w zestawieniach produktów, o polecanych przez SPRAWDZONO miejscach nabycia tych produktów,
  c) o opiniach na temat wskazanych powyżej produktów, a także o wynikach przeprowadzonych przez SPRAWDZONO lub na jego zlecenie badań (w tym na podstawie dostępnych danych w sieci Internet), testów, porównań użytkowania produktów, o których mowa w punkcie b) powyżej; opinie czy wyniki testów czy badań, w tym prezentowane w postaci rankingów/zestawień produktów, mają charakter subiektywny i są wyrazem indywidulanych odczuć, wrażeń, czy ocen SPRAWDZONO lub osób lub podmiotów, które te oceny wyrażają,
  d) o używaniu czy korzystaniu z produktów, o których mowa w punkcie b) powyżej, a także o ogólne informacje o korzystaniu z produktów danego rodzaju co rodzaje produktów prezentowane w serwisie internetowym usługodawcy.
 3. Korzystanie z powołanych w niniejszym paragrafie usług zapewniają specjalistyczne zakładki w ramach serwisu internetowego w tym zakładki: „O nas”, „Współpraca”, „Kontakt”, „Najlepsze”, „Sprawdzone”, „Rankingi”, „Porady”.

§ 5
[ Warunki świadczenia usług ]

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, o ile taka została złożona przez usługodawcę i przyjęta przez usługobiorcę.
 2. W celu prawidłowego korzystania z usług usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  a) komputer lub inne urządzenie (w tym wielofunkcyjne urządzenie przenośne integrujące w sobie funkcje komputera i/lub telefonu komórkowego) z dostępem do Internetu,
  b) przeglądarka,
  c) włączona obsługa plików cookies i Java Script oraz Adobe Flash Player (dla niektórych treści),
  d) dostęp do poczty elektronicznej (e-mail) dla kontaktu drogą poczty elektronicznej,
  e) połączenie z Internetem.
 3. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 2, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 4. W serwisie internetowym mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, Adobe Flash, XML, PHP, DHTML, cookies, HTML, CSS .
 5. Świadczenie przez usługodawcę usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) jest nieodpłatne.
 6. Zamknięcie przeglądarki usługobiorcy może spowodować usunięcie danych przesłanych do serwisu internetowego. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce usługobiorcy.
 7. Ze względów bezpieczeństwa usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z usługobiorcą po upływie nie krótszym niż 2 minuty od chwili dokonania przez usługobiorcę ostatniej czynności.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac serwisowych, konserwacyjnych czy rozwojowych systemu teleinformatycznego, które mogą powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie usługobiorcom korzystania z usług.
  O prowadzonych pracach usługodawca zawiadomi w stosownych komunikatach wyświetlanych w serwisie internetowym usługodawcy.
 9. Usługodawca zastrzega sobie ponadto prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług poprzez serwis internetowy usługodawcy, w tym bez wcześniejszego powiadomienia, przypadku wystąpienia zdarzeń lub okoliczności mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego usługodawcy. W szczególności na okres przeprowadzenia niezbędnych do przywrócenia bezpieczeństwa lub stabilności systemu teleinformatycznego usługobiorcy.
 10. Ponadto, usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu internetowego lub jego części
  z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu internetowego, wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę usługobiorcę lub usługodawcę.
 11. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z serwisu internetowego usługodawcy i dostarczanych przez niego usług, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem, z poszanowaniem przysługujących usługodawcy lub osobom trzecim dóbr osobistych, w tym dobrego imienia i renomy, a także praw autorskich, w szczególności dotyczących treści umieszczonych w serwisie internetowym, a także z poszanowaniem dobrych obyczajów i interesów usługodawcy.
 12. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę (w tym osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz) treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści, w tym treści które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, bądź takich, których wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne usługodawcy może stanowić lub być uznane za naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także zakazane jest podejmowanie przez usługobiorcę (w tym osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz) działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu internetowego.
 13. W uzupełnieniu do postanowień ust. 11 i ust. 12 powyżej, usługobiorca (w tym osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz) zobowiązany jest do powstrzymywania się w szczególności od:
  a) nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności dla spowodowania zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług przez usługodawcę,
  b) działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych usługodawcy,
  c) działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych usługodawcy,
  d) korzystania z serwisu internetowego usługodawcy w sposób sprzeczny z warunkami wskazanymi w ust. 11 i ust. 12 powyżej,
  e) udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez usługodawcę osobom nieuprawnionym .
 14. Do obowiązków usługodawcy nie należy weryfikacja i sprawdzanie treści dostarczanych do serwisu internetowego usługodawcy przez usługobiorcę. Niemniej jednak, w przypadku pozyskania wiarygodnej informacji bądź zawiadomienia o bezprawnym czy naruszającym wskazane powyżej standardy dla treści zamieszczanych w serwisie internetowym usługodawcy, charakterze dostarczanych przez usługobiorcę treści a także działalności z nią związanej, usługodawca pozostaje uprawniony do usunięcia takich treści z serwisu internetowego usługodawcy, a także zawieszenia bądź pozbawienia usługobiorcy dostępu do usług usługodawcy.

§ 7
[ Pliki cookies (ciasteczka) ]

Informacja o plikach cookies zawarta jest w Polityce prywatności.

§ 8
[ Zabezpieczenia ]

 1. Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem SPRAWDZONO, gdy SPRAWDZONO zbiera dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).
 2. Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do usługobiorcy jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.
 3. Protokół SSL szyfruje i zapewnia integralność wiadomości.

§ 9
[ Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną ]

 1. Niniejszy regulamin wraz z Polityką prywatności stanowi integralną część zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją
  i potwierdzeniem zrozumienia postanowień niniejszego regulaminu wraz z Polityką prywatności, oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy usługobiorca, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z serwisu internetowego.
 4. Niniejszy regulamin wraz z Polityką prywatności są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej www.sprawdzono.pl w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie
  i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu lub Polityki prywatności może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 5. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez usługobiorcę strony internetowej www.sprawdzono.pl, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

§ 10
[ Odpowiedzialność i gwarancje ]

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu internetowego.
 2. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu internetowego przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach serwisu internetowego sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 3. O ile z odrębnych regulacji, w tym przepisów prawa powszechnie obowiązującego, nie wynika odmiennie, usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność informacji prezentowanych w ramach serwisu internetowego, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań usługobiorcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem przez usługobiorcę z usług usługodawcy w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź niezgodny z niniejszym regulaminem.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do zwolnienia usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, które związane są z treściami dostarczanymi przez usługobiorcę do serwisu internetowego usługodawcy z naruszeniem obowiązków i zakazów określonych w § 6 niniejszego regulaminu, w szczególności w przypadku roszczeń kierowanych wobec usługodawcy przez osoby trzecie.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z serwisu internetowego i usług usługodawcy przez osobę nieuprawnioną, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez usługodawcę na skutek zawinionego działania lub zaniechania usługobiorcy.
 7. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o których mowa w § 6 ust. 14 niniejszego regulaminu, ani za zawieszenie dostępu do usług w oparciu o postanowienia § 6 ust. 14 niniejszego regulaminu.
 8. W przypadku niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu internetowego przez usługobiorcę, w tym w szczególności polegającego na podaniu przez usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z takiego działania usługobiorcy, ponosi usługobiorca.
 9. Jeżeli z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika odmiennie, w zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność usługodawcy wobec usługobiorcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.

11
[ Reklamacje ]

 1. Usługobiorcy (użytkownicy) mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym regulaminem, w szczególności w sprawach dotyczących usług świadczonych przez usługodawcę za pomocą serwisu internetowego.
 2. Reklamacje można składać pisemnie w formie korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@sprawdzono.pl.
 3. Zaleca się oby w złożonej reklamacji usługobiorca wskazał: oznaczenie usługobiorcy i jego dane kontaktowe, opis informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 4. SPRAWDZONO dołoży starań aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania.

§ 12
[ Postanowienia końcowe ]

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności na skutek zmian przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. O treści zmian regulaminu, o których mowa w poprzednim ustępie, każdy użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez usługodawcę w ramach serwisu internetowego usługodawcy wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu
  i utrzymanie tej informacji w ramach powołanego serwisu internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, powołane zmiany odnoszą swój skutek na przyszłość i wchodzą
  w życie z dniem opublikowania powołanych zmian w ramach strony internetowej.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej w postaci newslettera) zmieniony regulamin wiąże usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu cywilnego, to jest usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. Ponadto usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  a) zmian danych zawartych w ramach serwisu internetowego,
  b) zmian parametrów technicznych serwisu internetowego,
  c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu internetowego,
  d) całkowitego wycofania serwisu internetowego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, UŚUDE, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia.