Polityka Prywatności sprawdzono.pl

(dalej także jako „Polityka”)

1. [Informacje wstępne] Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności określającą zasady ochrony danych osobowych usługobiorców, którzy korzystają z serwisu internetowego lub kontaktujących się z usługodawcą, zwane danymi osobowymi. W treści poniższej znajdziesz informacje o ochronie prywatności i dowiesz się m.in. kto jest administratorem Twoich danych, jakie informacje zbieramy i dlaczego, a także jakie prawa przysługują w związku z ich przetwarzaniem. Odniesienia „RODO” – użyte w treści Polityki – dotyczą Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych – tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Aktualna i ujednolicona treść Polityki publikowana jest na stronie www.sprawdzono.pl. Data „ostatniej aktualizacji” wskazuje datę wejścia w życie zmian (treść polityki może ulegać zmianom, które wchodzą w życie ze wskazanym dniem opublikowania ujednoliconego tekstu w naszej witrynie). W razie znaczących aktualizacji możemy o nich powiadomić stosownym komunikatem na stronie internetowej (w zakładce „Aktualności” – https://sprawdzono.pl/aktualnosci/ lub w innym miejscu do tego przeznaczonym), a użytkownika zarejestrowanego w serwisie – za pomocą konta lub podany e-mail, z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Zmiana Polityki (w całości lub części) może wynikać m.in. z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa, standardów prywatności, rozszerzenia usług lub innych zmian (np. technologicznych i funkcjonalnych), w tym aktualizacji serwisu. Przyczyną zmiany Polityki mogą być również zmiany redakcyjne nakierowane na przejrzystość lub kompletność informacji.

4. [Administrator danych] Administratorem danych osobowych jest prosta spółka akcyjna pod nazwą Sprawdzono.pl P.S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukszpanowa 2, 02-712 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033195, NIP: 5214017035, REGON: 525155880, o kapitale akcyjnym w wysokości 1 (jeden) złoty;

Administratorem danych osobowych mogą być również inne podmioty, w szczególności wskazane w Regulaminie.

5. [Kontakt] We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (w związku z realizacją praw związanych z przetwarzaniem danych lub uzyskania o tym więcej informacji), możesz się z nami skontaktować poprzez adres elektroniczny – kontakt@sprawdzono.pl lub listowny (Sprawdzono.pl P.S.A., ul. Bukszpanowa 2, 02-712 Warszawa).Nasze dane adresowe udostępniliśmy również w zakładce „Kontakt” – dostępnej z poziomu strony głównej: https://sprawdzono.pl/kontakt/.

6. [Podstawy prawne i cele przetwarzania danych] Zakres Twoich danych osobowych, które przetwarzamy jest różny w poszczególnych usługach i funkcjonalnościach (zależny od tego z których z nich korzystasz). Informacje szczegółowe podajemy przy rejestracji do danej usługi, jej aktywacji lub w jej regulaminie.

Regulamin – przetwarzamy Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji zawieranej z nami umowy o realizację danej usługi (np. w oparciu o treść regulaminu serwisu). Przykładowo, rejestracja przez Ciebie konta w naszym serwisie upoważnia nas do przetwarzania danych podanych przy rejestracji lub uzupełnionych za jego pomocą, niezbędnych do zapewnienia usług i funkcjonalności serwisu dla zalogowanych/ zarejestrowanych użytkowników serwisu. Niepodanie takich danych uniemożliwia nam zawarcie lub wykonanie umowy.

Przetwarzanie danych użytkowania serwisu sprawdzono.pl, związane z wykonaniem umowy obejmuje cele i świadczenia wynikające z treści regulaminu – umożliwienie korzystania z serwisu i jego usług świadczonych drogą elektroniczną, założenie i zarządzanie kontem, umożliwienie zamieszkania wypowiedzi w serwisie, kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług i obsługa zgłoszeń dotyczących usługi.

Zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Prawnie uzasadniony interes – na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Twoje dane by:

a) zapewnić bezpieczeństwo usługi i innych osób korzystających z usług/serwisu (w tym ruchu internetowego, zasobów IT), jak i egzekwować postanowienia regulaminu (np. przeciwdziałać nadużyciom, oszustwom, zjawiskom typu spam, nieuczciwemu zachwalaniu produktów). Jeżeli z powyższych powodów jest to konieczne, dane przekazywane na serwer przez przeglądarki internetowe lub Twoje urządzenia, umożliwiające tworzenie unikalnego cyfrowego „odcisku palca” urządzeń lub instancji aplikacji, takie jak techniczne elementy urządzenia, ustawienia przeglądarki oraz szczegółowe informacje o Twoim zachowaniu w naszym serwisie, mogą być wykorzystane – np. do zapobiegania nadużyciom i oszustwom lub do dodatkowego uwierzytelnienia;

b) zapewnić prawidłowe działanie usług, w tym dokonywać czynności technicznych, interwencji technicznych oraz uaktualnień związanych z administrowaniem serwerami i integralnością usług;

c) dokonywać pomiarów statystycznych i działań analitycznych – dane wykorzystywane do prowadzenia analiz aktywności, zwłaszcza związanej z zarządzaniem ruchem internetowym, popularnością wyszukiwanych słów kluczowych lub kategorii katalogu produktowego w serwisie i analizą statystyczną, opracowywania ogólnych zbiorczych statystyk korzystania z serwisu, jak i informacji demograficznych, preferencji zakupowych lub doskonalenia funkcjonalności i poprawy jakości naszych usług bądź zawartości serwisu – także z potrzeby ich dopasowania dla wygody Użytkowników (np. personalizowanie lub inne podpowiadanie usług bądź treści w usługach/serwisie);

d) prowadzić działania marketingowe – w tym dostosowywać usługi, treści, zawartość serwisu – polegające na: promowaniu własnej działalności lub działalności podmiotów trzecich (marketing bezpośredni także na zlecenie reklamodawców), zwłaszcza poprzez wyświetlanie Ci treści marketingowych i reklam (w tym takich, które są zgodne z uprzednio przeglądanymi treściami na stronach, które odwiedziłeś/aś, dopasowane do kategorii produktów lub poszczególnych ofert; podejmowaniu niezbędnych dla nas działań by serwis i jego zawartość były dla Ciebie interesujące lub adekwatne do Twojej aktywności w serwisie (– dopasowane do Twoich oczekiwań, np. przeglądanych bądź popularnych kategorii tematycznych i usług lub funkcjonalności serwisu); powiadamianiu o nowych, czy też zmienianych usługach i funkcjonalnościach, sygnalizowaniu akcji promocyjnych partnerów bądź programów lub konkursów, w których możesz wziąć udział (w tym organizowanie własnych programów lojalnościowych i konkursów);

e) przyjmować i obsługiwać zgłoszenia i zapytania kierowane na nasze dane kontaktowe lub inicjować korespondencję, co obejmuje takie potrzeby jak: rozwiązywanie problemów technicznych, interwencje administracyjne w funkcjonalności serwisu lub treści dodane za pomocą jego formularzy, rozpatrywanie i dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Obowiązek prawny – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego – wymagane przepisami prawa (np. przepisów związanych z zaistnieniem celu podatkowego, rachunkowego).

Zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Twoja zgoda – przetwarzanie danych za Twoją zgodą jest zawsze dobrowolne (jej nieudzielenie nie pozbawi Cię dostępu do naszych usług) i odbywa się w celach i w zakresie wskazanym w treści zgody (przy udzielaniu zgody podajemy szczegółowe informacje). Pytanie o Twoją zgodę może wynikać również z obowiązujących przepisów prawa (np. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną bądź prawa telekomunikacyjnego).

Zgodność przetwarzania z prawem: art. 6 ust. 1 lit. a RODO

7. [Czas przetwarzania danych] Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

a) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia;

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;

c) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę;

d) w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

8. [Jakie dane przetwarzamy] Przetwarzamy Twoje dane zawierające informacje o odwiedzonych stronach i aplikacjach internetowych, informacje zapisane w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej oraz dane lokalizacyjne generowane przez Twoje urządzenie (wraz ze zautomatyzowaną analizą Twojej aktywności na stronach internetowych i w aplikacjach). Gdy podajesz nam Twoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Ci usług, np. przy zakładaniu kont czy profili w serwisach, wypełniając formularze lub okna rejestracyjne w usługach, dane zmienione przez Ciebie podczas edycji kont (takie jak np.: adres e-mail, imię i nazwisko, wiek, miasto, datę urodzenia).

Przetwarzamy także dane zbierane podczas Twojej aktywności w usługach – serwisach internetowych, m.in. odwiedzane strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, Twoje kliknięcia, sposób korzystania z usług (, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Przetwarzanie przez nas opisanych powyżej danych zapisanych w plikach cookies w Twoim urządzeniu i jego pamięci podręcznej (w tym danych udostępnianych w historii przeglądania i danych zbieranych podczas Twojej aktywności w usługach ) oraz danych lokalizacyjnych generowanych przez Twoje urządzenie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonych przez nas drogą elektroniczna usług obejmujących udostępnianie treści w ramach naszych stron, serwisów, aplikacji i podobnych narzędzi internetowych.

Udostępniając usługi hostingu – przechowujemy na naszych serwerach dane, które samodzielnie, dobrowolnie publikujesz za pomocą udostępnionych Ci narzędzi informatycznych w sieci Internet, w określonych usługach.

Zakres przetwarzanych konkretnych danych jest różny w poszczególnych usługach – informacje szczegółowe prezentujemy dla każdej usługi w procesie rejestracji do danej usługi lub w regulaminie usługi.

9. [Dlaczego przetwarzamy Twoje dane] Twoje dane są nam potrzebne do:

a) korzystania przez Ciebie z funkcjonalności serwisu Sprawdzono.pl;

b) przesyłania informacji o zmianie warunków świadczenia usług, w tym szczególności o zmianie regulaminu sklepu;

c) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę;

d) prowadzenia korespondencji z Tobą;

e) przeprowadzania ankiet mających na celu udoskonalenie serwisu internetowego;

badań statystycznych;

f) celów archiwalnych;

g) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

10. [Komu udostępniamy dane] Aby móc realizować usługi świadczone przez serwis internetowy, Twoje dane mogą zostać przekazane do:

a) podmiotów świadczących lub pośredniczących w usługach teleinformatycznych, w tym dostawców hostingu;

b) osób, organów i instytucji uprawnionych do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów;

c) podmiotów zajmujących się dochodzeniem roszczeń i obsługą prawną oraz księgową Sprawdzono.pl;

d) dane zbierane przez pliki cookies stosowane w serwisie internetowym mogą być przekazane do zaufanych partnerów Sprawdzono.pl.

Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy – nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w

Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy spośród naszych Zaufanych Partnerów np. Google czy Meta mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, dbamy aby zachowane były wymogi określony w Rozdziale V RODO, w tym w szczególności aby odbiorca danych posiadał siedzibę w kraju uznanym przez Komisję Europejską za zapewniającego odpowiedni poziom ochrony i posiadał status certyfikowanego odbiorcy danych osobowych zgodnie z decyzją Komisji europejskiej (gdy wymagany) (art. 45 RODO) lub aby w umowie z odbiorcą z państwa trzeciego zastosowano jako wymagane mechanizmy umożliwiające transfer takie jak standardowe klauzule umowne lub wiążące reguły korporacyjne (art. 46 i n. RODO). Komisja Europejska opublikowała decyzję w ramach EU-US Data Privacy Framework, na mocy której, z dniem 10 lipca 2023 r. dochodzi do ułatwienia transferu danych do podmiotów publicznych i prywatnych mających siedzibę w USA, posiadających status certyfikowanego odbiorcy danych. Google LLC i Meta Platforms, Inc. wymienione są w publicznie dostępnej liście organizacji posiadających certyfikację udostępnianej na stronie internetowej pod adresem: https://www.privacyshield.gov/welcome .

11. [Prawa przysługujące Użytkownikom] W sprawach związanych z Twoimi danymi możesz się z nami kontaktować na adres kontakt@sprawdzono.pl. Pamiętaj, że masz prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz do ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;

c) żądania przeniesienia Twoich danych osobowych;

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uważasz, że dotyczące Twoich danych przetwarzanie przez Sprawdzono.pl narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie (np. w celu otrzymywania informacji handlowej). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

W przypadku otrzymania od Ciebie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, możemy przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne dwa

miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania zawsze poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy. W przypadku, gdy nie podejmiemy działań w związku z Twoim żądaniem, niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sądem.

Udzielenie informacji, o których mowa powyżej jest wolne od opłat, jeśli jednak Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, możemy pobrać rozsądną opłatę lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Załącznik do Polityki: Polityka cookies

1. Niniejsza Polityka cookies stanowi załącznik do Polityki i stanowi jej integralną część.

2. W celu dostosowania treści serwisu internetowego do indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb usługobiorców, Sprawdzono.pl używa informacji zapisywanych przez serwery na urządzeniach końcowych usługobiorcy (komputer, tablet, smartphone etc.), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia, czyli tzw. „cookies”. Serwery sklepu mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z „cookies”.

3. „Cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które poprzez zapisanie w urządzeniu końcowym usługobiorcy umożliwiają poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. „Cookies” dostarczają m.in. danych statystycznych o korzystaniu przez użytkowników ze sklepu i jego funkcjonalności. „Cookies” co do zasady nie identyfikują danych osobowych użytkownika. „Cookies” zawsze zawierają nazwę domeny sklepu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

4. Podczas korzystania przez usługobiorcę z serwisu internetowego, w tym sklepu, dochodzi do automatycznego zbierania danych dotyczących wizyty usługobiorcy, przechowywanych w plikach „cookies”, w szczególności:

a) adres IP;

b) typ przeglądarki;

c) typ systemu operacyjnego;

d) rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie;

e) czas spędzony przez usługobiorcę w serwisie internetowym.

5. W ramach serwisu internetowego Sprawdzono.pl może stosować następujące rodzaje plików „cookies”:

a) tzw. niezbędne pliki „cookies” umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu;

b) pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach sklepu, pliki „cookies” umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych sklepu;

c) tzw. funkcjonalne pliki „cookies” umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

d) tzw. reklamowe pliki „cookies” umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. „Cookies” mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Sprawdzono.pl reklamodawców, firmy badawcze czy dostawców aplikacji multimedialnych. Poniżej przedstawiamy listę naszych zaufanych podmiotów, którym pozwalamy używać na naszych stronach „cookies”:

a) Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii oraz ich podmiotom powiązanym;

b) Linkedin Corp. z siedzibą w Sunnyvale, Kalifornia, Stany Zjednoczone;

c) Youtube LLC z siedzibą w San Bruno, Kalifornia, Stany Zjednoczone;

d) Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone;

e) TikTok Inc, of 5800 Bristol PKWY, Culver City, CA, 90230, United States

f) TikTok Information Technologies UK Limited, of One London Wall, 6th Floor, London, England, EC2Y 5EB

7. Usługobiorca może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia usługobiorcy. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, usługobiorca może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej

lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu „cookies” na urządzeniu usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) usługobiorcy.

8. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

9. Wyrażenie zgody przez usługobiorcę na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies” lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w sklepie.